Behandelvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor elke cliënt die bij Wholehearted in behandeling komt. Het geeft een overzicht van de behandelcondities die gelden voor jou en de behandelaar.

 1. Je hebt je aangemeld bij de Generalistische Basis GGZ, afgekort GBGGZ. Je hebt hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts. Een schriftelijke verwijzing is noodzakelijk wanneer je voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking wilt komen.
 2. Om binnen de GBGGZ voor (gedeeltelijke) vergoeding van je zorgverzekering in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een diagnose volgens het DSM-5 classificatiesysteem.
 3. Afzeggen van een sessie kan kosteloos tot 24u voor de sessie: telefonisch, via WhatsApp (06 – 39 10 53 71) of per mail (hallo@megankelly.nl). Zeg je binnen 24u vóór de sessie af, of helemaal niet, dan wordt een bedrag van €75 in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet aan de verzekeraar gedeclareerd worden.
 4. De behandelaar begint het gesprek op de afgesproken tijd. Indien je te laat komt, gaat dit af van de gereserveerde gesprekstijd.
 5. Als je niet wilt dat jouw zorgverzekeraar medische en/of diagnose-informatie krijgt, kun je bezwaar aantekenen. Vertel de behandelaar dat je bezwaar hebt tegen vermelding van diagnosegegevens op de factuur. Samen met jouw behandelaar vul je een formulier (privacyverklaring) in. Dat onderteken je allebei. Daarop staat dat jouw behandelaar de diagnose weglaat. Je kunt dan de factuur samen met deze verklaring indienen bij jouw zorgverzekeraar. Op de factuur staat dan geen diagnose vermeld. Wel is een medisch adviseur van de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de controle van de declaratie. Met ingang van 1 januari 2022 heeft de ggz in Nederland een nieuw bekostigingssysteem: het zorgprestatiemodel. Met ingang van 1 juli 2022 verplicht de Nederlandse Zorgautoriteit behandelaren om gegevens van patiënten bij hen te registeren. Als je bezwaar hebt tegen deze gegevensverzameling, kunnen we het formulier Privacyverklaring Zorgprestatiemodel (ggz) samen ondertekenen. 
 6. Vanaf 1 januari 2022 is de bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen wettelijk geregeld via het zorgprestatiemodel. De sessies hebben een vast, wettelijk bepaald, NZa-tarief. De meest gebruikte tarieven vind je terug op https://www.megankelly.nl/psycholoog-therapie/ onder ‘tarieven en vergoedingen’.
 7. Aangezien Wholehearted geen contracten heeft met zorgverzekeraars (zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl) wordt de behandelovereenkomst met jou als cliënt aangegaan. Jij bent aansprakelijk voor het voldoen van de facturen, ongeacht of de verzekeraar de kosten uiteindelijk aan jou vergoedt.
 8. Betaalde facturen kun je zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Hoeveel je zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van hoe je verzekerd bent. Je bent zelf verantwoordelijk om je hierover te informeren bij je zorgverzekeraar.
 9. De behandelaar is gehouden aan de voor haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.
 10. In geval van klachten is de behandelaar verplicht je te wijzen op de gangbare klachtenprocedure (https://www.megankelly.nl/klachtenregeling/).
 11. Je kan op elk gewenst moment de therapie of het gesprek beëindigen, ook zonder opgave van reden. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hierboven genoemde afspraken te worden afgezegd.
 12. De behandelaar heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht om jou en de verwijzer hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor beëindiging.
 13. De behandelaar houdt een (elektronisch) dossier bij van de behandeling. Er is recht op inzage. Het bespreken van de inhoud van het dossier met de therapeut wordt als een consult in rekening gebracht. 
 14. De behandelaar is wettelijk verplicht het dossier 15 jaar te bewaren. Je kunt verzoeken om vernietiging van het dossier. Het verzoek moet je schriftelijk doen. In plaats van het dossier zal dan je verzoek bewaard worden.
 15. Er kan gerapporteerd worden naar de huisarts of verwijzer met jouw toestemming.
 16. Je behoudt te allen tijde het recht op “second opinion”.
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Ik heb bovenstaande behandelvoorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.
Ik geef toestemming voor rapportage aan de verwijzer.
Ik geef toestemming voor het opvragen van informatie bij de verwijzer.
Ik geef toestemming voor inzage van mijn cliëntdossier tijdens externe audits (dit zijn onderzoeken waarbij geheimhouding is gewaarborgd).
Ik geef toestemming voor het verstrekken van informatie aan de zorgverzekeraar, indien die daartoe een verzoek indient volgens wet- en regelgeving m.b.t. materiële controles.
Scroll naar boven